Franc Müller

Homeopaat en gesprekstherapeut

Levensloop of biografie gesprekken

In bijna elk mensenleven zijn er wel momenten dat je het gevoel hebt op een kruispunt te staan. Er zijn vele wegen die je zou kunnen inslaan, maar je weet niet welke de juiste is. Toch moet je kiezen.
De ene mens worstelt zich blijmoedig door zo'n periode van onrust en onzekerheid heen. De ander doet alsof er niets aan de hand is en loopt vroeg of laat vast. De derde wordt er mismoedig van en ziet het allemaal niet meer zitten.
In een dergelijke tijd van gebrek aan overzicht kunnen gesprekken over de belangrijke gebeurtenissen en periodes van iemands leven een goede hulp zijn. Door naar je eigen leven te kijken en alle belangrijke gebeurtenissen en keuze momenten in kaart te brengen, kun je de lijn en hoofdthema's in je eigen leven ontdekken. Dat inzicht kan helpen de toestand van dit moment in een ander perspectief te zien en zo de weg te kiezen die past bij de eigen levensloop, of juist bewust een andere weg in te slaan. 

Uiteindelijk moet elk mens voor zich uitmaken wat hij als weg kiest om een volgende stap in zijn of haar leven te kunnen zetten.
Biografische gesprekken kunnen helpen om duidelijk te maken wat een herhaling of variatie op een thema zou inhouden en wat mogelijk nieuwe wegen en strategieën zouden kunnen zijn. Het geeft een diep inzicht in de wetmatigheden van het eigen leven en biedt de mogelijkheid bewust een thema verder uit te diepen of andere wegen in te slaan. Door het bewustwordingsproces is het mogelijk om in moeilijke periodes van het leven meer grip op het eigen leven te krijgen.
In levensloop of biografische gesprekken zoeken we aan de hand van de algemene wetmatigheden van de menselijke levensloop naar de bijzondere momenten in jouw eigen leven. 

Elk mens heeft een moment waarop zijn herinneringen beginnen. Bij de één is dat diffuus, ergens rond het 3e of 4e levensjaar. Bij een ander is dat een scherp afgebakend, soms traumatisch, moment. In de jeugdjaren zijn er altijd bijzondere momenten, soms vreugdevol soms vervelend die een lange uitwerking in het leven hebben. Elk mens wordt voor de eerste keer verliefd. Het moment waarop dat gebeurt, is zeer verschillend. Dit soort feiten onderscheidt mensen, maakt ze uniek. 
Elke biografie is anders, met zijn eigen bijzondere momenten. Toch ligt er steeds een aantal algemene wetmatigheden ten grondslag aan al die gebeurtenissen. Bij de meeste mensen is het tanden wisselen min of meer voltooid rond het zevende jaar. Dat moment markeert eveneens een omslag in de ontwikkeling van het kind. Het wordt wakkerder voor zijn omgeving, wil leren van en aan die omgeving, kortom het is schoolrijp. Zo zijn er vele momenten te vinden in een mensenleven die zich in een ritme van steeds zeven jaren voltrekken. Soms zijn er binnen die zeven jaren nog weer kortere periodes te vinden. Daarnaast zijn er bijzondere gebeurtenissen in mensenlevens die vaak betekenis hebben voor de persoon in kwestie. Ogenschijnlijk staan al die belevenissen los van elkaar. Als ze echter in het licht van de wetmatigheden geplaatst worden en daardoor in verband met elkaar komen, wordt er een andere dimensie aan toegevoegd. Een voorbeeld:

Een jongeman verliest op 16-jarige leeftijd zijn moeder. Dit brengt veel verdriet met zich mee. Er ontstaat zo een rouwperiode van 2 jaar. Rond zijn 18e lijkt dit verwerkt. Hij begint te studeren en leert aan het einde van zijn studie, rond zijn 23e een vrouw kennen waarop hij zeer verliefd wordt. Ze beginnen een relatie die eerst zeer vreugdevol is, maar allengs moeilijker wordt, omdat hij zeer somber wordt als ze samen zijn. Op zijn 25ste verbreekt hij de relatie ondanks dat hij zeer veel van haar houdt. Zo op het eerste gezicht lijken de verschillende elementen niet veel met elkaar te maken te hebben. Maar als deze gebeurtenissen met elkaar in het zeven jaarritme worden gebracht blijkt dat alle gebeurtenissen voor het 21ste levensjaar (3X7) zich spiegelen in de gebeurtenissen na het 21ste. Ook qua gevoel en beleving blijkt dat voor de betreffende man zo te zijn. De dood van zijn moeder is het spiegelpunt van het verbreken van de relatie.

Op deze wijze zijn er vele manieren om betekenisvolle gebeurtenissen in het leven in een groter verband te brengen en zo thema's, een rode draad (of draden) in het eigen leven te ontdekken. Soms ontstaat er een nieuw ritme door een bijzondere gebeurtenis. in mijn eigen leven was dat de dood van mijn vader toen ik drie jaar oud was. Precies 7 jaar later stuurde mijn moeder mij naar kostschool (met 3 jaar gescheiden van mijn vader, met 10 jaar van mijn moeder). Op 17 jaar verlaat ik de kostschool en ga, alleen in een grote stad wonen (mijn vriendin maakt onze verkering uit). Met 24 jaar ben ik erg ziek en begint het verteringsproces van mijn jeugd.

Deze manier van onderzoeken van de eigen biografie, maar ook het bestuderen van andermans biografie, kan op momenten van crisis of wanneer men het gevoel heeft tot stilstand in de eigen ontwikkeling te komen, een waardevolle hulp zijn om opnieuw in beweging te komen. 

In de levensloop of biografische gesprekken, doen we een systematisch onderzoek naar het verloop van je eigen biografie van geboorte (en soms al de zwangerschap van je moeder) tot aan het heden. We brengen alle belangrijke gebeurtenissen in kaart (vaak blijken er volkomen vergeten episodes boven te komen die eigenlijk heel belangrijk zijn). Als alles onderzocht is, gaan we kijken naar de samenhang tussen al die gebeurtenissen en kijken of daar ritmes in de tijd te vinden zijn en/of thematische samenhangen. Het bestuderen van biografieën van andere (bekende) mensen kan daarbij een hulpmiddel zijn. 
Daarnaast is het zo dat hoe uniek een levensloop ook is, er toch algemeen menselijke wetmatigheden in de levensloop bestaan. Die kunnen gebruikt worden om de eigen ervaringen in een breder perspectief te plaatsen. Zo ontstaat er een overzicht van de loop van je leven. Dat overzicht kan helpen te begrijpen in wat voor fase je op dit moment zit en hoe je verdere stappen kunt nemen.

De gesprekken kunnen worden ondersteund met kunstzinnige oefeningen om thema's dieper uit te werken, of meer zicht te krijgen op aspecten die al pratende moeilijk te benaderen zijn.

Vormen

Het biografiewerk kan in individuele gesprekken gedaan worden, maar kan bijvoorbeeld ook in (kleine) groepen gebeuren. Het voordeel van het werken met een groep is dat, doordat je je ook in andermans biografie verdiept, waardoor de eigen biografie in een ander daglicht komt te staan. Daarnaast is het zeer leerzaam en voor sommigen ook minder "eng". Ook vindt men vaak herkenning en steun als blijkt dat elementen of thema's bij veel andere mensen voorkomen. 

Afhankelijk van de samenstelling en de wens van de leden van de groep kan er, als de groep dat wil, vanuit de eigen biografie gekeken worden naar de verbindingen die tussen de verschillende groepsleden liggen (inzicht in het gemeenschappelijk karma).
Het op deze wijze werken in het kader van gezinstherapie of relatietherapie behoort tot de mogelijkheden.
Voor groepen mensen die samen moeten werken, kan het zeer vruchtbaar zijn om gezamenlijk een biografiecursus te doen. Het effect daarvan is dat er begrip en respect ontstaat voor elkaars typische gewoonten en trekjes. Irritatie en intolerantie kunnen op deze wijze worden opgelost of voorkomen.

Groepen kunnen samenkomen als een soort therapiegroep, maar ook als leergroep of gewoon omdat het leuk en boeiend is.
Voor het werken met groepen bestaat de mogelijkheid dat ik naar u toekom. Individuele gesprekken vinden in de praktijk plaats.

Vragen? Stel ze.

Zie voor de tarieven de hoofdpagina van de gesprekken.