Franc Müller

Homeopaat en gesprekstherapeut

Algemene voorwaarden

Hieronder staat beknopt de belangrijkste informatie met betrekking tot mijn praktijkvoering. Deze informatie is bedoelt om eventuele misverstanden te voorkomen.

Behandeling

Ik werk volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging (NVKH).
Van elke patiënt bewaar ik een dossier (gedeeltelijk op papier, gedeeltelijk digitaal) dat bestaat uit een patiëntenkaart, aantekeningen van de consulten, analyse van de consulten, facturen, correspondentie en voorschriften (allemaal voor zover van toepassing). Indien gewenst kan een patiënt een kopie van het eigen dossier opvragen (uitgezonderd de analyses).

Geneesmiddelvoorschriften zijn een advies op basis van, de door u aan mij verstrekte, informatie! Inname van het geneesmiddel is uw eigen vrije keuze.
Het stopzetten of afwijken van de reguliere behandeling valt onder de eigen verantwoording van de patiënt en kan men het beste in overleg met de regulier behandelaar plaats vinden. In principe raad ik niet aan om met deze behandelingen te stoppen. Indien verbetering van de klachten optreed gedurende de behandeling bij mij ben ik bereid mee te denken over verminderering van de reguliere medicatie maar de verantwoording daarvoor is en blijft bij de patiënt.

De dossiers worden volgens richtlijnen van de wet persoonbescherming en het beroepsgeheim behandeld (zie de privacy verklaring). Er wordt geen informatie doorgegeven aan derden, uitgezonderd eventueel in door de wet voorgeschreven situaties.
Ik ben bij het CBP geregistreerd in verband met de registratie van patiënt gegevens.

Behandeling van kinderen jonger dan 16 jaar

Indien een ouder een afpraak maakt voor een kind jonger dan 16 jaar dienen beide ouders daar expliciet toestemming voor te geven. Eventueel wordt dat schriftelijk vastgelegd.

Beëindiging van de behandeling

Het staat u, uiteraard, vrij om de behandeling op elk moment te stoppen. Van mijn kant zal ik de behandeling uitsluitend stoppen als ik van mening ben dat u bij mij niet meer op de juiste plek bent voor uw welzijn en genezing en u adviseren elders hulp te zoeken.
Dat kan gebeuren, om wat voor reden dan ook, indien de vertrouwensrelatie verstoord raakt (die mijns inziens noodzakelijk is om u verder te kunnen helpen). Ik zal u dan adviseren om een andere therapeut te zoeken. Ook kan het zijn dat ik, na verschillende geneesmiddelen voorgeschreven te hebben, dan wel na meerdere gesprekken van mening ben dat ik u niet verder kan helpen. Ook dan zal ik u adviseren uw genezing elders te zoeken.

Overige regels

Het is niet toegestaan om te roken in de praktijk.
Huisdieren zijn niet toegestaan in de praktijk

Betaling facturen en onkosten

De betaling van de facturen dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te gebeuren. Dit kan contant of via overboeking.
U dient de facturen in eerste instantie aan mij te voldoen. Achteraf kunt u de kosten declareren bij uw zorgverzekeraar. Deze zal het gedeelte waar u recht op heeft aan u teruggeven.
Indien niet minimaal 36 uur voor het consult de afspraak wordt afgezegd wordt 75% van de consultkosten en eventuele toeslagen in rekening gebracht.
Een consult kan niet via email worden afgezegd.
Bij betalingsproblemen zal in eerste instantie door mij 2 schriftelijke herinneringen verstuurd worden. Indien het openstaande bedrag dan niet voldaan is dan draag ik de openstaande facturen over aan een incassoservice. Deze zal het verder afhandelen.
De kosten voor een eventuele incassoprocedure zijn voor rekening van de patiënt.

Ik behoudt mij het recht voor om gedurende een incasso procedure de behandeling op te schorten. Indien dit tot gevolg heeft dat de vertrouwensrelatie verstoord raakt kan het zijn dat wij moeten belsuiten onze samenwerking te stoppen. Ik hoop natuurlijk dat dit niet zal gebeuren.

Klachtenprocedure

Indien u problemen heeft met mij, de behandeling of een ander aspect van ht contact me mij, dan stel ik het op prijs indien u dit kenbaar maakt zodat hierover gesproken kan worden. Een klachtenprcedure is voor als wij er met elkaar niet uitkomen. Indien dat zo is dan kunt u via de onderstaand procedure een klacht indienden. Ik verzoek u dringend dat allen te doen als u er met mij niet bent uitgekomen.

Als het niet lukt om een oplossing voor de problemen te vinden dan is er een mogelijkheid om een klacht in te dienen via de klachtenrocedurte van de bij de beroepsvereniging.
De klassiek homeopaten die geregistreerd staan bij de NVKH voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing en waarneming. De consulten worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. SCAG logo

Een Klachten- en Tuchtrechtprocedure ( Quasir), maakt deel uit van het NVKH-kwaliteitsbeleid. Indien u met mij bij een eventueel conflict niet tot een oplossing komt kunt u daar terecht voor bemiddeling.
Vul dan het klachtenformulier in op de website van de onze vakvereniging .  
Voor de juiste procedure kunt u deze pdf gebruiken van zorggeschil.

Website

Op de website vermelde teksten is de Creative Commons Licentie van toepassing. Citeren of gebruiken van de informatie mag na toestemming van mij. Ik behoud het recht voor om die toestemming te weigeren als de plek waar het geciteerd of gebruikt wordt niet in overeenstemming is met het doel van deze website.
Ik doe mijn best om de informatie op de website correct te vermelden. Het is echter mogelijk dat er fouten op staan aangezien het mensenwerk is. Gelieve daar rekening mee te houden.
De gegevens op de website (met name de artikelen en informatie over homeopathische middelen) zijn niet bedoeld voor zelfbehandeling maar ter informatie. Raadpleeg altijd een deskundige.

E-mail

Indien het vermoeden bestaat dat een ontvangen e-mail niet aan u gericht is of niet van mij afkomstig is, neem dan alstublieft contact met mij op.
Mijn computerapparatuur én de website worden regelmatig gescand op virussen en andere ongewenste software en is tevens voorzien van allerlei maatregelen om virussen en misbruik te voorkomen. Desondanks is het mogelijk dat er iets fout gaat. Laat u mij dat a.u.b. weten dan ga ik zorgen dat dat zo snel mogelijk opgelost wordt..