Franc Müller

Homeopaat en gesprekstherapeut

Privacy verklaring

Llamada praktijk voor geneeskunst, Franc Müller´s praktijk voor klassieke homeopathie, gevestigd aan De Moesmate 73, 7206 AG, Zutphen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
De Moesmate 73
7206 AG
Zutphen 0575-529870

Franc Müller is de Functionaris Gegevensbescherming van Llamada praktijk voor geneeskunst hij is te bereiken via het algemene telefoonnummer

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Llamada praktijk voor geneeskunst verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Indien je een consultafspraak maakt noteer ik tijdens het consult:
   • Voor- en achternaam
   • Geslacht
   • Geboortedatum
   • Geboorteplaats
   • Adresgegevens
   • Telefoonnummer
   • E-mailadres
   • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie , telefonisch contact en een consult
  • Eventueel verwerk in bijzondere gegevens van jou indien dat voor de behandeling relevant is.
   • gezondheid en ziekte geschiedenis, medicijn gebruik
   • godsdienst of levensovertuiging 
   • seksuele leven
   • gegevens van personen jonger dan 16 jaar indien de ouders besluiten met het kind bij mij een consult te doen
  • Indien je het webformulier invult vraag ik je naam en je emailadres (om je te kunnen antwoorden)
 • Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het webformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Llamada praktijk voor geneeskunst verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Het afhandelen van jouw betaling na een consult
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Llamada praktijk voor geneeskunst verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  Of de wettelijke bepalingen rond dossier vorming
   • Llamada praktijk voor geneeskunst heeft daartoe een registratie bij de instanties die de verwerking op persoonsgegevens controleren

Geautomatiseerde besluitvorming

Llamada praktijk voor geneeskunst neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Llamada praktijk voor geneeskunst) tussen zit. Llamada praktijk voor geneeskunst gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Radar opus repertorisatiesoftware - een repertorium database
 • Filemaker pro - een database waarin persoonsgegevens worden opgeslagen alsmede het geneesmiddelvoortschrift per consult, wachtwoord beveiligd
 • Een boekhoudprogramma voor het sturen van de factuur

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Llamada praktijk voor geneeskunst bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens en dossier (alleen indien er daadwerkelijk een consult wordt gedaan)  > 7 jaar na het laatste consult (wettelijke verplichting), De vakavereniging vraagt 20 jaar.
 • Personalia  (NAW gegevens) > 10 jaar (fiscale verrplichting)

Delen van persoonsgegevens met derden

Llamada praktijk voor geneeskunst verstrekt in principe geen gegevens aan derden. Slechts wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou - en dan alleen op verzoek van jou - of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Llamada praktijk voor geneeskunst gebruikt alleen technische en functionele cookies, eventueel analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Llamada praktijk voor geneeskunst en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via het webformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Llamada praktijk voor geneeskunst wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Llamada praktijk voor geneeskunst neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het algemene telefoonummer